KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Państwa, iż BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO WILMAŃSKI&PAWLIK, Marcin Wilmański, adres: Radkowice 8, 26-060 Chęciny (zwanego dalej „Biurem”) przetwarza między innymi dane osobowe:

 • Klientów Biura będących osobami fizycznymi;
 • W przypadku klientów Biura będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów;
 • Dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
 • Osób zgłaszających się do Biura w celu skorzystania z usług świadczonych przez Biuro, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Biura;
 • Osób współpracujących z Biurem w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług;

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO WILMAŃSKI & PAWLIK, Marcin Wilmański, adres: Radkowice 8, 26-060 Chęciny, NIP: 4660300762 , REGON: 382671184


Dane kontaktowe administratora


Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie: +48 41 314 20 23
 • pod adresem e-mail: biuro@bhz-wp.eu
 • w siedzibie Biura pod adresem: Radkowice 8, 26-060 Chęciny

Cele przetwarzania państwa danych osobowych


 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach zapewnienia świadczenia usług przez Biuro, w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 • W tym zakresie dysponowanie przez Biuro danymi osobowymi jest niezbędne:
  • dla wykonania umów, których Państwo i Biuro są stronami, polegających na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku klientów;
  • dla realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa,
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych – wskazanych w dalszej części niniejszej informacji.

Okres przechowywania danych


 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz czas niezbędny dla realizacji przez strony tej umowy wynikających z niej roszczeń;
  • w przypadku niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia;
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć).
 • W każdym jednak przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Biuro, nie będą przetwarzanie przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

Jakim podmiotom Biuro może przekazywać Państwa dane osobowe


 • Państwa dane osobowe, w zależności od konkretnej potrzeby uzasadnionej łączącym nas stosunkiem prawnym lub faktycznym, mogą być udostępniane:
  • podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym i prawnym, w celu realizacji powierzonego zlecenia polegającej na stałym pośredniczeniu w kontaktach i zawieraniu transakcji sprzedaży z odbiorcami na powierzonym rynku zagranicznym lub na terenie Polski.
  • doradcom księgowym Biura – na cele realizacji usług księgowo-podatkowych;
  • radcom prawnym i adwokatom, świadczącym na rzecz Biura usługi prawnicze, w związku z wykonywaniem tego rodzaju usług;
  • firmie informatycznej, obsługującej (serwisującej) system teleinformatyczny Biura;
  • wybranym instytucjom państwowym, organom władzy lub wykonującym zadania publiczne;
  • bezpośrednim doradcom (prawnym, księgowym, inwestycyjnym, etc.) osób, których dane dotyczą oraz innym podmiotom – na wyraźne Państwa życzenie.

Przekazywanie danych poza europejski obszar gospodarczy


 • Biuro nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Biuro informuje jednak, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Powyższe może nastąpić w przypadku np. zlecenia wykonania określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
 • Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na sowim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych


 • W związku z przetwarzaniem przez Biuro Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Państwa przekazane na rzecz Biura, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.
 • Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Biurem.

Prawo do wniesienia skargi


Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.


Prawo sprzeciwu


 • Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Państwa szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w powyższych celach, co do których wyrazili Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do cofnięcia zgody


 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Państwa zgody.
 • Mają Państwo możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach i niepodania


 • W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu realizacji obowiązków nałożonych na nas przez przepisy prawa, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym;
 • W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania umów, których Państwo i Biuro są stronami oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych –obowiązek podania danych jest wymogiem umownym;
 • Podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Biurem.
 • Biuro nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz automatycznego profilowania danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Subscription Request Successfully placed!

Your Message successfully sent!